010100128402 - Thông tin di động và vệ tinh - Lớp:
DHDT12A2HN - Hoc ky II - NH 2021 2022 

Phòng: https://meet.google.com/pem-nzuk-pub

Họ tên CBCT1: Vũ Trung Dũng

Họ tên CBCT2: Phạm Anh Tuấn

Tiết thi và ngày thi: Tiết 10-12 - Ngày 18/04/2022