010100121802_Lophoclai_caithien_DI_DH_2122

Kỹ thuật đo lường cảm biến

Tiết 8-8

Ngày 23/04

CBCT1_Đinh Thị Hằng

CBCT2_Nguyễn Thị Hiên

Link meet: https://meet.google.com/xkm-eozh-osa

SĐT: 0355622900