Môn Tài chính tiền tệ

Link google meet: https://meet.google.com/ota-afkn-awy

Lớp: DHQT15A12HN - Lịch học : Thứ 5 - Tiết 10-12