Học phần: Ứng dụng dữ liệu WEB

Số tín chỉ: 2 tín chỉ

Tiết: 4 - 6 (Học sáng thứ 4 hàng tuần)

Giáo viên: Bùi Văn Công

Phòng học: https://meet.google.com/xdd-ngqb-uyv