Học phần: Thực tập Web (TH)

Số tín chỉ: 3 tín chỉ 

Tiết: 1 - 3 (Sáng thứ 3 hàng tuần)

Tiết 1 - 6 (Sáng thứ 5 hàng tuần)

Giáo viên: Bùi Văn Công