Sản xuất sạch hơn là một học phần mới trong chương trình đào tạo thạc sỹ. Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức toàn diện đối với toàn bộ quá trình sản xuất thực phẩm nhằm tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu rủi ro cho con người và bảo vệ môi trường.