010100177303_HK2_2122_Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà_N5_Tiết 7-9_Ngày 06/06

CBCT1_ Nguyễn Thị Hiên 

CBCT2_ Nguyễn Thùy Dung

Link: https://meet.google.com/fzj-rvcf-jbq