010100109103_HK2_2122_Vẽ thiết kế điện_N5_Tiết 10-12_Ngày 15/06

CBCT1_ Trần Thúy Quỳnh 

CBCT2_ Nguyễn Thùy Dung

Link: https://meet.google.com/fzj-rvcf-jbq