010100109103_HK2_2122_Vẽ thiết kế điện_N1_Tiết 4-6_Ngày 10/06

CBCT1_ Lê Thị Hoàn _CBCT2_ Nguyễn Thùy Dung

Link: https://meet.google.com/fzj-rvcf-jbq