Vẽ kỹ thuật (LT) - 010100043606 - DHDT15A3HN (Tiết 10 - 11) ngày thứ 4

Phòng: https://meet.google.com/mtx-faex-nvo