010100043602 - DHDI15A2HN - Vẽ kỹ thuật (LT) - (Tiết 3 - 4) - ngày thứ 5

Phòng: https://meet.google.com/mtx-faex-nvo