Học phần Thiết kế dây chuyền dệt vải dệt thoi là học phần chung thuộc chương trình đào tạo đại học ngành công nghệ sợi, dệt. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để tính toán thiết kế một dây chuyền sản xuất cho một mặt hàng vải dệt thoi: phân tích mặt hàng, thiết kế vải, lựa chọn thiết bị dây chuyền sản xuất vải và tính toán các thông số thiết kế, lập kế hoạch sản xuất.