Đồ án cơ sở là học phần bắt buộc trong nhóm học phần thực tập cơ sở của ngành của chương trình đào tạo đại học ngành công nghệ may và thiết kế thời trang.
 Học phần giúp sinh viên có khả năng tư duy tổng hợp các kiến thức, kỹ năng của các học phần trước đã được học, đặc biệt với các môn học chuyên ngành thời trang như: Vẽ mỹ thuật, mỹ thuật trang phục, hình họa thời trang, thiết kế thời trang, thiết kế trang phục và sáng tác mẫu thời trang,...để làm cơ sở nghiên cứu sáng tác mẫu thời trang mới.