ID lớp học:  https://meet.google.com/mqq-kcao-tuy

Lịch học: Tiết 1-3 thứ 2 hàng tuần, bắt đầu từ 13/06/2022

               Tiết 1-3 thứ 3 hàng tuần

               Tiết 4-6 thứ 4 hàng tuần

               Tiết 1-3 thứ 5 hàng tuần