- Môn học: Hệ thống viễn thông (LT)

- Lớp 010100132202 - DHDT13A2HN

- Thời gian: Tiết 10 - 12 (thứ 2), tiết 7-9 (thứ 4), tiết 10-12 (thứ 5)

- Phòng: https://meet.google.com/yje-kwou-hxf