Link meet: https://meet.google.com/zgs-qtkc-wpn

Học phần thực tập thiết kế cơ khí sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ thuật sử dụng phần mềm Autodesk Inventor để thiết kế các sản phẩm cơ khí dưới các dạng cấu trúc dữ liệu 2D, 3D. Từ đó, biết cách ứng dụng phần mềm CAD/CAM để lập chương trình gia công CNC cho một số bề mặt chi tiết điển hình.