-Đồ án cơ sở là học phần trong nhóm học phần thực tập ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ dệt, may.

-Học phần giúp sinh viên có khả năng tư duy, tổng hợp các kiến thức, kỹ năng của các học phần đã được học như Vẽ mỹ thuật, Mỹ thuật trang phục, Hình họa thời trang, Thiết kế thời trang, Thiết kế trang phục và Sáng tác mẫu thời trang... để làm cơ sở nghiên cứu sáng tác mẫu trang phục mới.