Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các khái niệm và phương pháp cơ bản trong tổ chức sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm tại doanh nghiệp. Từ đó có khả năng tổ chức sản xuất, có phương thức phù hợp với thực tế sản xuất của ngành công nghệ dệt.