HỌC KỲ PHỤ - NĂM HỌC 2021 - 2022

Giảng viên: Nguyễn Thu Hiền

Học phần: 010100132605 - DHTI13A5HN - An toàn thông tin

Thời gian học: tiết 4-6: T2

                        tiết 1-3: T4

                        tiết 4-6: T5

Link Meet: https://meet.google.com/xod-feve-rbs