Học phần :KỸ THUẬT VI XỬ LÝ 1

Thời gian: tiết 1-3 thứ 2 và tiết 2-6 thứ 4

https://meet.google.com/jbo-hveo-iiv