Học phần tin ứng dụng chuyên ngành công nghệ may là học phần kiến thức chuyên sâu của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ dệt, may. Trang bị cho sinh viên sử dụng, khai thác, ứng dụng phần mềm chuyên ngành Gerber AccuMark để thiết kế mẫu kỹ thuật, nhảy mẫu, giác sơ đồ, định mức nguyên liệu của sản phẩm may công nghiệp.