HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG (010100113601_thứ 2_ tiết 7,9 và thứ 6_ Tiết 7,9_ HA9-202)

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tự động hóa, các hệ thống tự động.

- Trang bị cho sinh viên các kiến thức về đọc sơ đồ mạch điện, thiết kế mạch điện, lắp đặt, khai thác bảo trì các hệ thống tự động trong công nghiệp.

- Trang bị cho sinh viên các kiến thức về PLC, cách lập trình PLC, cách thiết kế và lập trình mạch điều khiển PLC