Học phần Kỹ thuật thực phẩm 1 là học phần cơ sở ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Thực phẩm. 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: thuỷ lực học; vận chuyển chất lỏng, chất khí...