Môn học: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (LT) 

Lớp: DHKM15A1HN               

Mã lớp: 010100140806

Tiết: Tiết 4-6  thứ 3 

Phòng học: H.A10-308