Môn học: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (LT) 

Lớp: DHKM15A1CL              

Mã lớp: 011100223701

Tiết: Tiết 1-3 thứ 4

Phòng học: H.A10-1110