Môn học: Vi xử lý (LT)

Lớp: DHDT15A1HN               

Mã lớp: 010100175601

Tiết: Tiết 1-3 (7h00-9h20) thứ 5 

Phòng học: H.A10-308