Môn học: Vi xử lý (LT)

Lớp: DHDT15A1CL             

Mã lớp: 011100175601

Tiết: Tiết 10-12 thứ 5 

Phòng học: H.A10-1107