Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức trực quan về cấu tạo, cách sử dụng các thiết bị khí cụ điện, thiết bị đo lường, thiết bị cảm biếm. Trang bị cho sinh viên các kiến thức về cấu tạo thiết bị, sơ đồ nguyên lý, phương pháp thi công, triển khai các hệ thống điện trong thực tế. Đồng thời, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng, thao tác thành thạo và chính xác trong sử dụng dụng cụ để lắp đặt, vận hành, sửa chữa các hệ thống điện đân dụng, điện công nghiệp, hệ thống đo lường – cảm biến.