010100038202 _Đồ án 2: Đồ án Công nghệ chế tạo máy, Tiết 1-3, HA10-705

- Giúp sinh viên hệ thống hoá các kiến thức đã được học để giải quyết một bài toán kỹ thuật cụ thể: Xây dựng một quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết máy cơ bản có độ khó trung bình