• Kỹ thuật lập trinh và giao tiếp - DHDI14A2HN_N1 – HK2 – 2223 – HN – GV: TRẦN THÚY QUỲNH
  • Thời gian: Thứ 6, tiết 7-12
  • Phòng: Phòng học/H.A10-808
  • Giảng viên: Trần Thúy Quỳnh
  • SĐT: 0916311094