Học phần Thực hành Kỹ thuật CNC nâng cao là học phần bắt buộc, thuộc phần kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí. Học phần được bố trí giảng dạy sau các học phần: Công nghệ CAD/CAM/CNC, Thực tập kỹ thuật thiết kế cơ khí, Thực tập kỹ thuật CNC, Công nghệ chế tạo máy, Đồ án 1: Chi tiết máy, nguyên lý chi tiết máy, Dung sai - kỹ thuật đo, Sức bền vật liệu & Hình hoạ - vẽ kỹ thuật. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu khi gia công các chi tiết có độ phức tạp cao trên các máy tiện CNC, máy phay CNC & máy cắt dây tia lửa điện CNC. Đồng thời nắm bắt, phân tích và xử lý được những sự cố cơ bản và thường gặp phải trong quá trình lập trình & gia công chi tiết trên các máy CNC đó. Biết tổ chức lao động, hợp lý, an toàn về người và thiết bị trên máy CNC. Qua việc học tập rèn luyên tính khoa học, ngăn nắp, ý thức giữ gìn an toàn và tác phong công nghiệp cho sinh viên