Học phần thực tập kỹ thuật Cơ khí là học phần bắt buộc, thuộc phần kiến thức chung của ngành trong chương trình đào tạo ngành Cơ điện tử . Học phần rèn luyện cho người học các kỹ năng về thực hành cơ bản: Kỹ thuật Tiện, phay – bào, tổ chức nơi làm việc và kỹ thuật đo lường kiểm tra.