Học phần: Nguyên lý thống kê

Giảng viên: Nguyễn Thị Dung

Email: Ntdung.ktcs@uneti.edu.vn

Số điện thoại: 0912799197

Thời gian: Tiết 10-12, thứ 7

Giảng đường: HA7-307