Cơ sở thiết kế hệ thống Cơ điện tử là học phần chuyên ngành chính của chương trình đào tạo đại học ngành Cơ điện tử. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản tổng hợp từ một số môn liên quan để tính toán thiết kế các hệ thống cơ điện tử. Phần lý thuyết gồm các nội dung chính như tổng quan về hệ thống cơ điện tử, thiết kế hệ thống cơ khí trong hệ cơ điện tử, thiết kế hệ thống điều khiển trong hệ cơ điện tử, cảm biến và cơ cấu chấp hành.