Lớp học phần: ĐHKT14A1ND

Học phần phân tích báo cáo tài chính (BCTC) là học phần kiến thức chuyên sâu của chương trình đào tạo đại học ngành kế toán. Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức tổng quan về phân tích BCTC, đánh giá khái quát tình hình tài chính và phân tích các chỉ số tài chính và dự báo các chỉ tiêu tài chính.