Lớp học phần: ĐHKT15A2NĐ

Học phần kiểm toán căn bản là học phần kiến thức ngành của chương trình đào tạo đại học ngành kế toán. Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất về bản chất, chức năng, đối tượng và các loại hình kiểm toán; các khái niệm cơ bản trong kiểm toán; phương pháp, kỹ thuật và quy trình thực hiện một cuộc kiểm toán; tổ chức công tác kiểm toán và bộ máy kiểm toán trong các loại hình kiểm toán khác nhau.