Pháp luật kinh tế là học phần cơ sở ngành của chương trình đào tạo đại học khối ngành kinh tế học phần này được bố trí giảng dạy sau học phần Pháp luật đại cương học phần trang bị cho người học những kiến thức về pháp luật trong hoạt động kinh doanh, bao gồm hai nội dung chính:

     - Những vấn đề lý luận cơ bản về  Luật kinh tế Việt Nam và việc áp dụng pháp luật kinh tế trong quản lý nền kinh tế

     - Những chế định cơ bản của Luật kinh tế Việt Nam: pháp luật về chủ thể kinh doanh, pháp luật tài chính, pháp luật về hợp đồng, pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, pháp luật về phá sản và hoạt động thương mại theo quy định của pháp luật.