Học phần cung cấp cho sinh viên nội dung ,  phương pháp phân tích báo cáo tài chính  thông qua đánh giá khái quát tình hình tài chính  và phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu. Từ đó tổ chức công tác phân tích báo cáo tài chính