Môn kiểm toán căn bản trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: bản chất, chức năng, đối tượng và phương pháp của kiểm toán; Các loại hình kiểm toán và chủ thể kiểm toán; Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán; Quy trình và phương pháp kiểm toán; Tổ chức công tác kiểm toán và bộ máy kiểm toán.