Kiểm toán căn bản là một học phần cơ sở của sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về kiểm toán như khái niệm, vị trí, chức năng, nội dung, phương pháp và tổ chức kiểm toán