Tiểu luận 1 là học phần thực tập thuộc khối kiến thức ngành Kế toán. Sinh viên lựa chọn một doanh nghiệp đang hoạt động, đến kiến tập hoặc khai thác dữ liệu trực tuyến để viết báo cáo về tổ chức công tác kế toán và thu thập số liệu kế toán.

Nội dung sinh viên tìm hiểu về tổ chức bộ máy kế toán; tổ chức hệ thống thông tin kế toán; quy trình lập, kiểm tra, luân chuyển chứng từ kế toán; tổ chức kiểm tra kế toán và cách thức thu thập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong một kỳ hạch toán tại doanh nghiệp.