Học phần phân tích báo cáo tài chính là học phần kiến thức chuyên sâu của chương trình đào tạo đại học ngành kế toán. Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức tổng quan về phân tích báo cáo tài chính, đánh giá khái quát tình hình tài chính và phân tích các chỉ số tài chính, phân tích rủi ro tài chính và dự báo báo cáo tài chính