Kế toán doanh nghiệp là học phần kế toán của chương trình đào tạo đại học ngành  Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Tài chính ngân hàng. Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ, và báo cáo tài chính.