Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế là học phần cơ sở ngành của chương trình đào tạo đại học chuyên ngành kế toán. Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế; khuôn khổ của việc lập, trình bày báo cáo tài chính; tìm hiểu các chuẩn mực kế toán quốc tế có liên quan đến các chỉ tiêu trình bày trên báo cáo tài chính và các chuẩn mực báo cáo tài chính cụ thể. Trên cơ sở đó thấy được định hướng và cơ sở áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam.