Nhập môn Cơ điện tử là học phần thuộc khối kiến thức chung của ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Cơ điện tử. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quan về ngành Cơ điện tử. Học phần bao gồm phần giới thiệu ngành nghề, chương trình đào tạo, các học phần, các chuyên ngành hẹp và định hướng công việc, rèn luyện một số kỹ năng mềm. Học phần cũng trình bày những khái niệm cơ bản nhất mang tính nhận thức về phân tích hệ thống, quá trình thiết kế và vận hành một hệ thống cơ điện tử, vai trò, vị trí và  xu thế phát triển của công nghệ cơ điện tử. Giới thiệu công việc tương lai và đạo đức nghề nghiệp của người cử nhân/kỹ sư cơ điện tử. Học phần bao gồm cả phần tham quan/thực hành tại các PTN và dây chuyền tự động về ứng dụng/vận hành thiết bị ngành cơ điện tử.