Học phần Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành Kế toán. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và thuật ngữ tiếng Anh cơ bản về kế toán, kiểm toán. Các hoạt động trên lớp thông qua các chủ đề giúp sinh viên củng cố và phát triển kỹ năng kỹ năng nói, nghe, đọc, viết về các số liệu tài chính; đồng thời đọc hiểu, nghe hiểu, dịch và thuyết trình các tài liệu chuyên ngành liên quan đến các nguyên tắc kế toán (accounting principles), các báo cáo tài chính (financial statements), các tỷ suất tài chính (financial ratios), kiểm toán (auditing), kế toán thuế (tax accounting) và kế toán chi phí (Cost accounting). Ngoài ra, sinh viên được củng cố kiến thức ngữ pháp cần thiết phục vụ cho mục đích giao tiếp nhất định trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.