Lớp học kỳ phụ: Thực tập hệ thống viễn thông

Giáo viên giảng dạy: Bùi Thị Nhi

Thời gian học: Sáng thứ 2 (7h00-12h00) , Sáng thứ 3 (7h00-12h00), Sáng thứ 5 (7h00-12h00), Sáng thứ 7 (7h00-12h00)

Hình thức học: 50% online, Tuần 1: Trực tiếp tại xưởng Hệ thống viễn thông (HA10.904), 

Tuần 2: Online: https://meet.google.com/qgi-xaix-tyo