010100119002 - Thực tập Thu phát truyền dẫn - HK phụ 2223- GV. Vũ Trung Dũng

Thời gian học: buổi chiều thứ 2,4,5,6 trong tuần