Học phần: Quản trị Marketing

Lớp : ĐHQT14A14HN

TIẾT HỌC: 7-8 THỨ 2 VÀ THỨ 4

PHÒNG HỌC: https://meet.google.com/bnj-oxrk-ixr