Học phần: quản trị Marketing

Lớp học: DHQT14A12HN

Tiết học: 9-12 thứ 4

Phòng học: https://meet.google.com/bnj-oxrk-ixr